Ďakujeme

za Váš záujem o konzultáciu.

Budeme Vás v najbližšej dobe kontaktovať.
Tím J&T BANKY.

KONTAKT
info@jtbanka.sk
0800 900 500
v pracovných dňoch
od 9.00 do 17.00 hod.

ADRESA
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Toto marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. S investičnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo obchodov, ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú sumu. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného cenníka, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho investičného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh – môžete sa nachádzať mimo cieľového trhu či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených investičných nástrojov. Banka neručí za správnosť a úplnosť informácií uvedených v tomto dokumente. Informácie uvedené v tomto dokumente boli platné v čase jeho vytvorenia a môžu sa meniť. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tvorcom niektorých investičných nástrojov môže byť dcérska spoločnosť Banky, a preto má Banka finančný prospech z distribúcie tohto investičného nástroja. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto investičného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami. Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu investičných služieb Bankou sú zverejnené na webovej stránke Banky.

© J&T BANKA 2022

Poradíme Vám na čísle
Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 9.00 – 17.00 hod.

Bratislava
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 111

Košice
Hlavná 1, 040 01 Košice,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 548

Vysoké Tatry
Grandhotel Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 536

Zavolajte nám a my prídeme k Vám

Poradíme Vám na čísle
Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 9.00 – 17.00 hod.

Napíšte nám

A my Vás budeme kontaktovať.

Na tejto webovej stránke používame cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, prejdite do sekcie Ochrana súkromia a cookies.

Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Nejde o právne alebo daňové poradenstvo.

S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Informácie uvedené v tomto propagačnom materiáli majú informačný charakter s cieľom poskytnúť zákazníkom a investorom základné informácie. Ďalšie informácie je možné získať na www.jtbanka.sk alebo v papierovej podobe v pobočke aj v centrále Banky.